Limburg voor elkaar,
Stem IJpelaar

Waar staat Wouter voor?

Wouter's visie

Het is mijn ambitie om met het CDA, mensenorganisatie en de maatschappij dichter bij elkaar te brengen. Hierbij vind ik het belangrijk dat er winst voor alle drie te behalen valt. Het politieke verlengstuk van deze ambitie is op zoek gaan naar de samenwerkingsvormen tussen overheid en bedrijfsleven, en onderzoek doen naar vernieuwde economische verdienmodellen.

Limburg voor elkaar, stem IJpelaar

Standpunten CDA Limburg

Ruimte om te leven

Om bovenstaande te realiseren heeft het CDA Limburg een aantal concrete actiepunten:
1. De Provincie moet soepeler omgaan met het toestaan van woningbouw buiten de bestaande bebouwde contouren. En zo ook meer ruimte creëren voor groen in de bestaande wijken. Nieuwe woningen of woonvormen voor jongeren, ouderen, internationale werknemers en andere woonurgenten. 

2. Er moet een provinciale Woonbrigade komen; een ‘A-team’ van planologen en vergunningverleners dat gemeenten met gerichte interventies helpt om hun werkvoorraad bestemmingsplannen en vergunningen weg te werken. 
3. Als vervolg op de regeling Kwaliteit Limburgse Centra moet er een nieuwe regeling komen waarmee nóg meer projecten voor betaalbare/sociale woningen voor starters en ouderen worden gestimuleerd. 
4. Als CDA Limburg willen we dat er ook in de nieuwe periode stimuleringsmiddelen worden uitgetrokken voor de restauratie en het behoud van lokaal, regionaal, kerkelijk en ander erfgoed. 
5. In de NOVEX-gebieden Zuid-Limburg en De Peel moet gekomen worden tot gedragen Uitvoeringsagenda’s die de Provincie ondersteunt.
6. Als CDA Limburg willen we dat de Provincie alle Limburgse regio’s, die samen komen tot een regiodeal, met inzet en cofinanciering ondersteunt.
 
Transitie van het landelijk gebied
Om bovenstaande te realiseren heeft het CDA Limburg een aantal concrete actiepunten: 
1. Het CDA Limburg wil dat de Provincie ook in de komende periode de agrarische sector financieel blijft ondersteunen met regelingen voor innovatie, het stimuleren van korte ketens en regelingen voor jonge agrariërs.
2. Wij willen dat de Provincie zo snel mogelijk start met het maken van afspraken met gebiedspartners over emissiereductie op gebiedsniveau. Het zwaartepunt bij die aanpak moet liggen bij het bieden van perspectief voor de ‘blijvers’. En daarbij geldt: afspraak is afspraak. Op basis van die afspraken moet de Provincie met snelheid en doortastend te werk gaan. 
3. In Limburg hebben zich meer dan 40 bedrijven gemeld die vrijwillig uitgekocht willen worden. Wat het CDA Limburg betreft wordt zo snel mogelijk uitgezocht of en hoe deze bedrijven bij kunnen dragen aan de gewenste emissiereducties op gebiedsniveau. Het CDA Limburg werkt niet mee aan gedwongen uitkoop / onteigening van agrarische ondernemers om stikstofdoelen te realiseren. 
4. Bij de landelijke aanpak van piekbelasters is het uitgangspunt dat hierbij niet alleen agrarische bedrijven in ogenschouw worden genomen, maar ook bedrijven en uitstoters in andere sectoren. 
5. Het CDA Limburg is tegen zonering omdat deze in een gebied met veel versnipperde natuurgebieden (zoals in Zuid-Limburg, maar ook op andere plekken) desastreus uit kan pakken en juist kan zorgen voor een kaalslag op plekken waar dat absoluut niet gewenst is. 6. Het CDA Limburg steunt de oproep van Remkes voor een nationaal innovatieprogramma voor de agrarische sector, omdat innovatie een onmisbaar deel van de oplossing is. Het CDA Limburg wil dat de Provincie zelf ook financiële middelen voor innovatie uittrekt.
7. PAS-melders, interimmers en andere knelgevallen wachten nu al veel te lang op een legalisatie van de situatie die is ontstaan door falend overheidshandelen. Wat het CDA Limburg betreft krijgen zijn deze bedrijven absolute topprioriteit voor vergunningverlening. 
8. Het CDA Limburg wil (collectieven voor) agrarisch natuurbeheer financieel blijven ondersteunen. 
9. Het CDA Limburg wil dat soepel wordt omgegaan met vergunningen voor maatregelen die de beschikbaarheid van water in droge tijden kunnen verbeteren, zoals bijvoorbeeld de aanleg van waterbassins. 
10. Het CDA Limburg wil dat de Provincie richting 2027 bij het Rijk en Europa pleit voor een realistische en niet-dogmatische aanpak op het gebied van waterkwaliteit. 
11. Het CDA Limburg wil meer mogelijkheden scheppen voor mestverwerking.
 
De concurrerende provincie
Om bovenstaande te realiseren heeft het CDA Limburg een aantal concrete actiepunten: 
1. Wij willen Limburg positioneren als dé innovatieprovincie van Nederland. Het stimuleren van innovatie moet ook de kern zijn van het Limburgs economisch beleid en de bijbehorende stimuleringsmiddelen. Om innoverende ondernemers extra in het zonnetje te zetten, introduceren wij de Limburgse Innovatieprijs. 
2. Het CDA Limburg wil de economische infrastructuur blijven versterken door in te zetten op de Brightlands Campussen. Daarbij versterken we de samenwerking tussen deze campussen, bedrijven en onderwijsinstellingen als universiteiten, HBO’s en ROC’s. 
3. Het CDA Limburg wil één provinciaal Ondernemersloket voor het MKB waardoor deze ondernemers efficiënter kunnen ondernemen. 
4. Het CDA Limburg wil dat de Provincie het voortouw neemt voor een Limburgs Aanvalsplan Arbeidsmarkt. 
5. Wij willen dat de Provincie de regie neemt en locaties aanwijst waar grootschalige ontwikkelingen ten behoeve van logistiek mogelijk blijven. 
6. Het CDA Limburg wil bouwen aan een kwalitatief goede onderwijs infrastructuur waarbij we coalities vormen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Het MBO onderwijs gaat hierbij een veel nadrukkelijker rol spelen.

De verbonden provincie
Om bovenstaande te realiseren heeft het CDA Limburg een aantal concrete actiepunten: 
1. Wij ondersteunen bewonersinitiatieven in kleine kernen die de leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren, zoals de wensbussen. 
2. Het CDA Limburg ondersteunt ook initiatieven die de digitale ontsluiting bevorderen. Zowel op het gebied van infra als op het gebied van gebruiksmogelijkheden van ideeën en best practices. 
3. Het CDA Limburg pleit voor een realistische mobiliteitsagenda. Dat betekent dat het uitvoeren van bestaande projecten prioriteit krijgt boven het bedenken van nieuwe projecten. 4. Het op orde brengen van de basisinfrastructuur op weg (verbreding A67, A2 A76, doorstromingsmaatregelen A73), spoor (opwaardering Maaslijn) en water (aanpak binnenvaart) heeft voor het CDA Limburg absolute prioriteit. 
5. Wij willen dat de Provincie bij het Rijk blijft lobbyen voor de internationale treinverbinding Luik-Maastricht-Aken, Eindhoven-Venlo-Düsseldorf, Den Haag/Eindhoven-Heerlen-Aachen en Weert-Hamont-Antwerpen. 
6. Wat het CDA Limburg betreft moet de Provincie inzetten op vrijliggende fietspaden langs provinciale wegen en recreatieve fietsroutes op het platteland. 
7. Langs bestaande provinciale wegen moet meer worden ingezet op ‘storytelling’ door middel van bebording en andere kleine, makkelijk te realiseren maatregelen. 
8. Het CDA Limburg wil zorgen voor een aantrekkelijke en samenhangende infrastructuur voor de recreatieve wandelaar. Bijvoorbeeld door vrijliggende wandelpaden en het vervolmaken van het wandelknooppuntennetwerk. 
9. Koesteren, bevorderen en versterken van de internationale ligging van Limburg.
 
Een evenwichtige verduurzaming
Om bovenstaande te realiseren heeft het CDA Limburg een aantal concrete actiepunten: 
1. Het CDA Limburg wil het energieverbruik van Limburgse huishoudens fors reduceren door in te zetten op een Limburgs isolatieoffensief. Dit offensief wordt ingezet door een intensivering van de huidige regeling Duurzaam Thuis met tenminste 50 miljoen euro provinciale middelen voor de komende 4 jaar. Aan het Rijk vragen we om dit bedrag te verdubbelen en ook Europa wordt om een bijdrage gevraagd. 
2. Daarnaast wil het CDA Limburg een gelijksoortig isolatieoffensief voor maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is van niet-commerciële private partijen. Hiervoor moet in 2023 een regeling komen. 
3. Het CDA Limburg wil dat de Provincie het stimuleren van (collectieve) opwekking van energie via Duurzaam Thuis continueert en dit uitbreidt met de stimulering collectieve opslag van energie. 
4. Het CDA gelooft in ontwikkelingen op het gebied van waterstof, groen gas en geothermie en wil dan ook dat de Provincie deze innovaties stimuleert en – indien aan de orde – ook ruimhartig omgaat met vergunningverlening op dit vlak. 
5. Het CDA Limburg wil minder marktwerking aan de aanbodkant van de energiemarkt en wil daarom dat de Provincie weer een leidende rol neemt bij het opzetten en uitvoeren van grootschalige energieprojecten en een adequate energie-infrastructuur.
6. Het CDA Limburg wil dat de Provincie een langetermijnvisie opstelt over de balans tussen duurzame ontwikkelingen en economische groei, die beiden nodig zijn voor onze toekomst.

 

 

 

 

Bekijk mijn andere video's!

Wie is Wouter?

Wat heeft Wouter gedaan?

Wat is je rol als Provinciaal Statenlid?